[Updated 2019] 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ

100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ 2019 đã cập nhật – 100 câu hỏi thi quốc tịch về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) có phần dịch tiếng Việt và audio.

Tự luyện thi quốc tịch mỹ với 100 câu hỏi và đáp được cung cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ

 

PRINCIPLES OF AMERICAN DEMOCRACY

 

NGUYÊN TÁC CỦA NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ

1. What is the supreme law of the land?

 

Luật tối cao của đất nước là gì?

the Constitution

 

Hiến Pháp

2. What does the Constitution do?

 

Hiến Pháp thực thi điều gi?

sets up the government

 

thiết lập chính phủ

 

defines the government

 

định rõ chính phủ

 

protects basic rights of Americans

 

bảo vệ các quyền cơ bản của người dân Hoa Kỳ

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?

 

Ý niệm của việc tự trị nằm trong ba chữ đầu của Hiến Pháp. Các chữ đó là gì?

Chúng ta [người] Dân

4. What is an amendment?

 

Tu chính án là gì?

a change (to the Constitution)

 

một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)

 

an addition (to the Constitution)

 

một sự thêm (vào Hiến Pháp)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?

 

Chúng ta gọi 10 tu chánh án đầu tiên của Hiến Pháp là gì?

the Bill of Rights

 

Bàn Tuyên Ngôn Nhân Quyền

6. What is one right or freedom from the First Amendment?*

 

Một quyền hoặc tự do từ Tu Chính Án thứ nhất là gì?*

speech

 

ngôn luận

 

religion

 

tôn giáo

 

assembly

 

hội họp

 

press

 

báo chí

 

petition the government

 

thỉnh nguyện chính phủ

7. How many amendments does the Constitution have?

 

Hiến Pháp có bao nhiêu tu chánh án?

twenty-seven (27)

 

hai mươi bảy (27)

8. What did the Declaration of Independence do?

 

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

announced our independence (from Great Britain)

 

Tuyên bố độc lập (khỏi Anh Quốc)

 

declared our independence (from Great Britain)

 

Công bố độc lập (khỏi Anh Quốc)

 

said that the United States is free (from Great Britain)

 

cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)

9. What are two rights in the Declaration of Independence?

 

Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

life

 

quyền sống

 

liberty

 

quyền tự do

 

pursuit of happiness

 

quyền theo đuổi hạnh phúc

10. What is freedom of religion?

 

Tự do tôn giáo là gì?

You can practice any religion, or not practice a religion.

 

Quý vị có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.

11. What is the economic system in the United States?*

 

Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì?*

capitalist economy

 

kinh tế tư bản

 

market economy

 

kinh tế thị trường

12. What is the “rule of law”?

 

“Thượng tôn luật pháp” là gì?

Everyone must follow the law.

 

Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.

 

Leaders must obey the law.

 

Các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.

 

Government must obey the law.

 

Chính quyền phải tuân theo luật pháp.

 

No one is above the law.

 

Không ai được vượt qua pháp luật cả.

SYSTEM OF GOVERNMENT

 

HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN

13. Name one branch or part of the government.*

 

Cho biết một ngành hay phần của chính phủ.*

Congress

 

Quốc Hội

 

legislative

 

lập pháp

 

President

 

Tổng Thống

 

executive

 

hành pháp

 

the courts

 

các tòa án

 

judicial

 

tư pháp

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?

 

Điều gì ngăn chặn một ngành công quyền trở nên quá nhiều quyền lực?

checks and balances

 

kiểm soát lẫn nhau

 

separation of powers

 

phân quyền

15. Who is in charge of the executive branch?

 

Ai phụ trách hành pháp?

the President

 

Tổng Thống

16. Who makes federal laws?

 

Ai lập ra luật liên bang?

Congress

 

Quốc Hội

 

Senate and House (of Representatives)

 

Thượng và Hạ Nghị Viện

 

(U.S. or national) legislature

 

Cơ quan Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*

 

Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*

the Senate and House (of Representatives)

 

Thượng và Hạ Nghị Viện

18. How many U.S. Senators are there?

 

Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?

one hundred (100)

 

một trăm (100)

19. We elect a U.S. Senator for how many years?

 

Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

six (6)

 

sáu (6)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*

 

Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*

Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]

 

Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]

21. The House of Representatives has how many voting members?

 

Hạ Nghị Viện có bao nhiêu dân biểu?

four hundred thirty-five (435)

 

bốn trăm ba mươi lăm (435)

22. We elect a U.S. Representative for how many years?

 

Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?

two (2)

 

hai năm (2)

23. Name your U.S. Representative.

 

Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]

 

Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]

24. Who does a U.S. Senator represent?

 

Thượng nghị sĩ đại diện ai?

all people of the state

 

Tất cả người dân trong tiểu bang

25. Why do some states have more Representatives than other states?

 

Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

(because of) the state’s population

 

(Vì) dân số tiểu bang đó

 

(because) they have more people

 

(Vì) tiểu bang đó đông dân hơn

 

(because) some states have more people

 

(Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác

26. We elect a President for how many years?

 

Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

four (4)

 

Bốn (4) năm

27. In what month do we vote for President?*

 

Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*

November

 

Tháng Mười Một

28. What is the name of the President of the United States now?*

 

Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*

Donald J. Trump

 

Donald Trump

 

Trump

29. What is the name of the Vice President of the United States now?

 

Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?

Michael R. Pence

 

Mike Pence

 

Pence

30. If the President can no longer serve, who becomes President?

 

Nếu Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?

the Vice President

 

Phó Tổng Thống

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?

 

Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?

the Speaker of the House

 

Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

32. Who is the Commander in Chief of the military?

 

Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?

the President

 

Tổng Thống

33. Who signs bills to become laws?

 

Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?

the President

 

Tổng Thống

34. Who vetoes bills?

 

Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

the President

 

Tổng Thống

35. What does the President’s Cabinet do?

 

Nội các của Tổng Thống làm gì?

advises the President

 

Cố vấn cho Tổng Thống

36. What are two Cabinet-level positions?

 

Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.

Secretary of Agriculture

 

Bộ Trưởng Nông Nghiệp

 

Secretary of Commerce

 

Bộ Trưởng Thương Mại

 

Secretary of Defense

 

Bộ Trưởng Quốc Phòng

 

Secretary of Education

 

Bộ Trưởng Giáo Dục

 

Secretary of Energy

 

Bộ Trưởng Năng Lượng

 

Secretary of Health and Human Services

 

Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh

 

Secretary of Homeland Security

 

Bộ Trưởng Nội An

 

Secretary of Housing and Urban Development

 

Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị

 

Secretary of the Interior

 

Bộ Trưởng Nội Vụ

 

Secretary of Labor

 

Bộ Trưởng Lao Động

 

Secretary of State

 

Bộ Trưởng Ngoại Giao

 

Secretary of Transportation

 

Bộ Trưởng Giao Thông

 

Secretary of the Treasury

 

Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính

 

Secretary of Veterans Affairs

 

Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh

 

Attorney General

 

Bộ Trưởng Tư Pháp

 

Vice President

 

Phó Tổng Thống

37. What does the judicial branch do?

 

Ngành tư pháp làm gì?

reviews laws

 

xét duyệt pháp luật

 

explains laws

 

giải thích luật pháp Hoa Kỳ

 

resolves disputes (disagreements)

 

giải quyết tranh chấp (bất đồng)

 

decides if a law goes against the Constitution

 

quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không

38. What is the highest court in the United States?

 

Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?

the Supreme Court

 

Tối Cao Pháp Viện

39. How many justices are on the Supreme Court?

 

Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?

nine (9)

 

Chín (9)

40. Who is the Chief Justice of the United States now?

 

Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?

John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?

 

Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

to print money

 

in tiền

 

to declare war

 

tuyên chiến

 

to create an army

 

lập quân đội

 

to make treaties

 

ký các hiệp ước

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

 

Theo Hiến Pháp, chánh phủ tiểu bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ tiểu bang là?

provide schooling and education

 

cung cấp trường học và giáo dục

 

provide protection (police)

 

bảo vệ dân chúng (cảnh sát)

 

provide safety (fire departments)

 

bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)

 

give a driver’s license

 

cấp bằng lái xe

 

approve zoning and land use

 

chấp thuận chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai

43. Who is the Governor of your state now?

 

Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a Governor.]

Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]

44. What is the capital of your state?*

 

Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]

 

Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]

45. What are the two major political parties in the United States?*

 

Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*

Democratic and Republican

 

Dân Chủ và Cộng Hòa

46. What is the political party of the President now?

 

Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?

Republican (Party)

 

Đảng Cộng Hòa

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

 

Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?

Paul D. Ryan

 

(Paul) Ryan

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.

Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.

Citizens eighteen (18) and older (can vote).

 

Công dân từ 18 tuổi trở lên (có thể bầu cử).

 

You don’t have to pay (a poll tax) to vote.

 

Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.

 

Any citizen can vote. (Women and men can vote.)

 

Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).

 

A male citizen of any race (can vote).

 

Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*

 

Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*

serve on a jury

 

phục vụ trong bồi thẩm đoàn

 

vote in a federal election

 

đi bầu trong bầu cử liên bang

50. Name one right only for United States citizens.

 

Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

vote in a federal election

 

tham gia bầu cử cấp liên bang

 

run for federal office

 

ứng cử chức vụ liên bang

51. What are two rights of everyone living in the United States?

 

Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

freedom of expression

 

tự do phát biểu ý kiến

 

freedom of speech

 

tự do ngôn luận

 

freedom of assembly

 

tự do hội họp

 

freedom to petition the government

 

tự do thỉnh nguyện chính quyền

 

freedom of religion

 

tự do tôn giáo

 

the right to bear arms

 

quyền mang vũ khí tự vệ

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?

 

Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

the United States

 

Hoa Kỳ

 

the flag

 

Quốc kỳ

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?

 

Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?

give up loyalty to other countries

 

từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác

 

defend the Constitution and laws of the United States

 

bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ

 

obey the laws of the United States

 

tuân hành luật pháp của Hoa Kỳ

 

serve in the U.S. military (if needed)

 

phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)

 

serve (do important work for) the nation (if needed)

 

phục vụ (công việc quan trọng cho) quốc gia (nếu cần)

 

be loyal to the United States

 

trung thành với Hoa Kỳ

54. How old do citizens have to be to vote for President?*

 

Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*

eighteen (18) and older

 

Mười Tám (18) và hơn

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?

 

Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

vote

 

bầu cử

 

join a political party

 

tham gia một đảng phái chính trị

 

help with a campaign

 

tham dự vào một cuộc vận động tranh cử

 

join a civic group

 

gia nhập đoàn thể công dân

 

join a community group

 

gia nhập vào đoàn thể động cộng đồng

 

give an elected official your opinion on an issue

 

đóng góp ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử

 

call Senators and Representatives

 

gọi điện thoại cho thượng nghị sĩ và dân biểu

 

publicly support or oppose an issue or policy

 

công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó

 

run for office

 

tranh cử

 

write to a newspaper

 

góp ý kiến trên một tờ báo

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*

 

Ngày cuối cùng có thể nạp tờ khai thuế cho liên bang là?*

April 15

 

15 Tháng Tư

57. When must all men register for the Selective Service?

 

Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

at age eighteen (18)

 

ở tuổi mười tám (18)

 

between eighteen (18) and twenty-six (26)

 

ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)

COLONIAL PERIOD AND INDEPENDENCE

 

THỜI KỲ THUỘC ĐỊA VÀ ĐỘC LẬP

58. What is one reason colonists came to America?

 

Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

freedom

 

tự do

 

political liberty

 

tự do chính trị

 

religious freedom

 

tự do tôn giáo

 

economic opportunity

 

cơ hội kinh tế

 

practice their religion

 

hành xử tôn giáo của mình

 

escape persecution

 

tránh sự áp bức

59. Who lived in America before the Europeans arrived?

 

Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?

American Indians

 

Thổ dân châu Mỹ

 

Native Americans

 

Thổ dân Hoa Kỳ

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?

 

Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?

Africans

 

người Phi Châu

 

people from Africa

 

người từ Phi Châu

61. Why did the colonists fight the British?

 

Tại sao những người thuộc địa chống lại người Anh?

because of high taxes (taxation without representation)

 

vì thuế má cao (phải đóng thuế mà không có người đại diện)

 

because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)

 

vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh)

 

because they didn’t have self-government

 

vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự trị

62. Who wrote the Declaration of Independence?

 

Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

(Thomas) Jefferson

63. When was the Declaration of Independence adopted?

 

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được thông qua lúc nào?

July 4, 1776

 

4 Tháng Bảy 1776

64. There were 13 original states. Name three.

 

Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.

New Hampshire

 

Massachusetts

 

Rhode Island

 

Connecticut

 

New York

 

New Jersey

 

Pennsylvania

 

Delaware

 

Maryland

 

Virginia

 

North Carolina

 

South Carolina

 

Georgia

65. What happened at the Constitutional Convention?

 

Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?

The Constitution was written.

 

Soạn thảo Hiến Pháp.

The Founding Fathers wrote the Constitution.

 

Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.

66. When was the Constitution written?

 

Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?

1787

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
Các bài tham luận gọi là Federalist Papers ủng hộ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

(James) Madison

 

(Alexander) Hamilton

 

(John) Jay

 

Publius

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?

 

Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?

U.S. diplomat

 

nhà ngoại giao Hoa Kỳ

 

oldest member of the Constitutional Convention

 

thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến

 

first Postmaster General of the United States

 

Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ

 

writer of “Poor Richard’s Almanac”

 

tác giả cuốn “Poor Richard’s Almanac”

 

started the first free libraries

 

khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ

69. Who is the “Father of Our Country”?

 

Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?

(George) Washington

70. Who was the first President?*

 

Ai là Tổng Thống đầu tiên?*

(George) Washington

1800s

 

NHỮNG NĂM 1800

71. What territory did the United States buy from France in 1803?

 

Hoa Kỳ mua địa hạt nào của Pháp vào năm 1803?

the Louisiana Territory

 

Địa hạt Louisiana

 

Louisiana

 

Louisiana

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.

 

Tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham chiến những năm 1800.

War of 1812

 

Chiến tranh 1812

 

Mexican-American War

 

Chiến tranh Hoa Kỳ – Mexico(Mễ)

 

Civil War

 

Nội chiến

 

Spanish-American War

 

Chiến tranh Hoa Kỳ – Tây Ban Nha

73. Name the U.S. war between the North and the South.

 

Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.

the Civil War

 

Nội chiến

 

the War between the States

 

Chiến tranh giữa các Tiểu Bang

74. Name one problem that led to the Civil War.

 

Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.

slavery

 

vấn đề nô lệ

 

economic reasons

 

các vấn đề kinh tế

 

states’ rights

 

quyền lợi của các tiểu bang

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*

 

Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*

freed the slaves (Emancipation Proclamation)

 

giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)

 

saved (or preserved) the Union

 

giải cứu (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia

 

led the United States during the Civil War

 

lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến

76. What did the Emancipation Proclamation do?

 

Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

freed the slaves

 

giải phóng nô lệ

 

freed slaves in the Confederacy

 

giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam

 

freed slaves in the Confederate states

 

giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam

 

freed slaves in most Southern states

 

giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam

77. What did Susan B. Anthony do?

 

Bà Susan B. Anthony làm gì?

fought for women’s rights

 

tranh đấu cho quyền phụ nữ

 

fought for civil rights

 

tranh đấu cho dân quyền

RECENT AMERICAN HISTORY AND OTHER IMPORTANT HISTORICAL INFORMATION

 

LỊCH SỬ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA HOA KỲ VÀ NHỮNG THÔNG TIN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHÁC

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*

 

Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*

World War I

 

Thế Chiến Thứ Nhất

 

World War II

 

Thế Chiến Thứ Hai

 

Korean War

 

Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)

 

Vietnam War

 

Chiến Tranh Việt Nam

 

(Persian) Gulf War

 

Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)

79. Who was President during World War I?

 

Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?

(Woodrow) Wilson

80. Who was President during the Great Depression and World War II?

 

Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?

(Franklin) Roosevelt

81. Who did the United States fight in World War II?

 

Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?

Japan, Germany, and Italy

 

Nhật Bản, Đức và Ý

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?

 

Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến nào?

World War II

 

Thế Chiến Thứ Hai

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?

 

Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?

Communism

 

Chủ Nghĩa Cộng Sản

84. What movement tried to end racial discrimination?

 

Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?

civil rights (movement)

 

(phong trào) dân quyền

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*

 

Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*

fought for civil rights

 

tranh đấu cho dân quyền

 

worked for equality for all Americans

 

hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?

 

Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Terrorists attacked the United States.

 

Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

87. Name one American Indian tribe in the United States.

 

Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.

[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.]

 

[Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]

Cherokee

 

Navajo

 

Sioux

 

Chippewa

 

Choctaw

 

Pueblo

 

Apache

 

Iroquois

 

Creek

 

Blackfeet

 

Seminole

 

Cheyenne

 

Arawak

 

Shawnee

 

Mohegan

 

Huron

 

Oneida

 

Lakota

 

Crow

 

Teton

 

Hopi

 

Inuit

INTEGRATED CIVICS

 

TỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN

88. Name one of the two longest rivers in the United States.

 

Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.

Missouri (River)

 

Mississippi (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States?

 

Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?

Pacific (Ocean)

 

Thái Bình Dương

90. What ocean is on the East Coast of the United States?

 

Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?

Atlantic (Ocean)

 

Đại Tây Dương

91. Name one U.S. territory.

 

Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

Puerto Rico

 

U.S. Virgin Islands

 

Quần Đảo Virgin

 

American Samoa

 

Đảo Samoa

 

Northern Mariana Islands

 

Quần Đảo Bắc Mariana

 

Guam

 

Đảo Guam

92. Name one state that borders Canada.

 

Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Canada.

Maine

 

New Hampshire

 

Vermont

 

New York

 

Pennsylvania

 

Ohio

 

Michigan

 

Minnesota

 

North Dakota

 

Montana

 

Idaho

 

Washington

 

Alaska

93. Name one state that borders Mexico.

 

Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mexico.

California

 

Arizona

 

New Mexico

 

Texas

94. What is the capital of the United States?*

 

Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*

Washington, D.C.

95. Where is the Statue of Liberty?*

 

Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*

New York (Harbor)

 

(Hải Cảng) New York

 

Liberty Island

 

Đảo Liberty

 

[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

 

[Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]

96. Why does the flag have 13 stripes?

 

Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?

because there were 13 original colonies

 

vì có 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên

 

because the stripes represent the original colonies

 

bởi vì các lằn này tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên

97. Why does the flag have 50 stars?*

 

Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*

because there is one star for each state

 

bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao

 

because each star represents a state

 

bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang

 

because there are 50 states

 

bởi vì có 50 tiểu bang

98. What is the name of the national anthem?

 

Tên bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?

The Star-Spangled Banner

99. When do we celebrate Independence Day?*

 

Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*

July 4

 

4 Tháng Bẩy

100. Name two national U.S. holidays.

 

Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

New Year’s Day

 

Tết Tây

 

Martin Luther King, Jr. Day

 

Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr.

 

Presidents’ Day

 

Ngày Các Tổng Thống

 

Memorial Day

 

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)

 

Independence Day

 

Lễ Độc Lập (Independence Day)

 

Labor Day

 

Lễ Lao Động (Labor Day)

 

Columbus Day

 

Ngày Tưởng Niệm Columbus

 

Veterans Day

 

Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day)

 

Thanksgiving

 

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

 

Christmas

 

Lễ Giáng Sinh